لطفا یک منو را به مکان منوی اصلی زیر اختصاص دهیدمنو

همتی

بیماری های دنداندندانپزشکی کودکان

پریودنتیت چیست؟

اگر لثه به پریودنتیت تبدیل شود، بدین معنی است که بین لثه و دندان جیب های پریودنتال شکل می گیرد....

ادامه مطلب